Unit 2: Urbanisation – Đô thị hoá


1. Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những phần còn lại1. A. life            B. site              C. widen               D. recipe2....
1. Do the following crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ dưới đây)ACROSS1. modern, having or including the most recent information (compound adj): hiện đại, có hoặc gồm có nhiều thông tin gần nhất2. give too much information, work or responsibility...
1.  Read the text about urbanisation and choose the best title. (Đọc văn bản về đô thị hoá và chọn tiêu đề phù hợp nhất.)A. Urbanisation history. Lịch sử đô thị hoáB. Causes and effects of urbanisation. Nguyên nhân và tác...
1.   Put the following features of city life into the appropriate column. (Đặt những đặc điểm của cuộc sống đô thị vào cột phù hợp)noisy: ồn àotraffic congestion: tắc nghẽn giao thônghigh cost of living slums: chi phí cao của cuộc...
1      Look at the line graph and answer the following questions. (Xem biểu đồ đường và trả lời các câu hỏi dưới đây)1. What does the graph show?2. What information is shown on the vertical axis?3. What information is shown on...