Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?


UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation...