Unit 3: At home – Ở nhà


Why - because*    Why là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do. Why có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với...
Must, have to. ought to*  “must + bare-infinitive” là một động từ tình thái có nghĩa là “cần thiết phảilàm một việc gì”, diễn đạt tính chất bắt buộc. Động từ dùng sau must ở dạngnguyên mẫu không TO.Vi dụ:-   ...
Đại từ phản thân - Reflexive pronouns* Cách dùng: Đại từ phản thân được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.Chúng ta hãy xem ví dụ: He cut himself. Trong câu "He cut...
UNIT 3. AT HOMEỞ nhà- counter /ˈkaʊntə(r)/(n): quầy hàng, cửa hàng- chore /tʃɔː(r)/(n): công việc trong nhà- beneath /bɪˈniːθ/(prep, adv): dưới, phía dưới- jar /dʒɑː(r)/(n): hũ, lọ- steamer /ˈstiːmə(r)/(n): nồi hấp, nồi đun hơi- flour /ˈflaʊə(r)/(n): bột- saucepan /ˈsɔːspən/(n): cái...
GETTING STARTED.Write the chores you often do at home.(Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà.)Hướng dẫn giải:a. She is washing dishes.b. She is making the bed.c. She is sweeping the floor.d. She is cooking.e. She is tidying...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Nam: Hello.Mrs. Vui: Nam, it’s Mom.Nam: Hi, Mom.Mrs. Vui: I'm going to be home late tonight.               I have to go and visit Grandma after work.Nam: What time will...
SPEAK1. Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item. (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)Hướng dẫn giải:- The table is in the middle of...
LISTEN.Click tại đây để nghe: Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)Hướng dẫn giải:1. Special Chinese Fried Rice2. saucepan3. garlic and green peppers4. meat and peasTạm dịch:1. Cơm chiên Trung Quốc đặc...
READ.Click tại đây để nghe: Lan’s mother, Mrs. Quyen, is at her local community center. She is reading one of the posters on the wall.Safety Precautions in the Home- You must put all chemicals and drugs in locked cupboards. Children may...
WRITE.1. Read the description of Hoa’s room. (Hãy đọc đoạn mô tả căn phòng của Hoa.)This is Hoa’s bedroom. There is a desk on the left of the room. On the desk there are many folders, and above the desk...
Language focus       ● Refexive pronouns       ● Modals: must, have to, ought to       ● Why - Because1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box....