Unit 3: Music – Âm nhạc


1.Complete the words with the letters sounding /est/, /ent/, or, /eit/.Hoàn thành các từ có chữ cái có phát âm / est /, / ent /, hoặc, / eit /.1. requ                .               5. penetr   ...
1. Look for four more adjectives and write them down in the spacesTìm bốn tính từ khác và viết xuống các khoảng trốngĐáp án:2 Complete the sentences with the adjectives from the wordsearch above.Hoàn thành các câu với các tính...
1 Read the text below and fill in each blank with an appropriate word. Đọc đoạn văn dưới đây và điền vào mỗi chỗ trống bằng từ thích hợp.Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, or the King of Rock 'N' Roll...
1. Using the questions provided, interview a friend and take notes. Sử dụng các câu hỏi được cung cấp, phỏng vấn bạn bè và ghi chép.A: Do you watch music shows on the TV? If so, what do you watch?B: ……………………………A:...
1.  Complete the second sentence so that it means the same as the sentence provided.Hoàn thành câu thứ hai để nó có ý nghĩa giống như câu được cung cấp.1. Linh has a great natural singing ability.    She is a...