Unit 3. My Friends – Những người bạn của tôi


READING1 Read the interview between 4Teen magazine reporter and Miss Hong, a teacher, about being a good friend. Then complete this sentence.[ Đọc bài phỏng vấn giữa phóng viên tạp chí 4Teen và cô Hồng, một giáo viên, về việc...
WRITING1 Phuc is writing his entry to "Your best friend" competition. Read his entry. Then decide if the statements are True (T) or False (F).[ Phúc đang viết bản nháp cho cuộc thi “ Người bạn tốt nhất của em”....
PHONETICS1 What can you see? Label the pictures (They all begin with p or b) then read the words aloud.[ Bạn có thể nhìn thấy gì? Dán nhãn cho những bức tranh ( Chúng bắt đầu với “p” hoặc “b”)...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Complete this chart with the words in the box. [ Hoàn thành biểu đồ này với các từ trong khung]arms[ cánh tay]long[ dài]hands[ bàn tay]short[ ngắn]Weak [ yếu ớt]Ears[ tai]head[ đầu]big [ to/ lớn]shoulders [ bờ vai]eyes[...
SPEAKING1 Polite Requests and Suggestions [ Lời yêu cầu và đề nghị lịch sự]What do you say if you want someone to help you [ Bạn sẽ nói gì nếu bạn muốn ai đó giúp bạn]1. pass the pencil? [...