Unit 3: The green movement – Phong trào xanh


1.   Practise reading aloud the following sentences. Pay attention to any assimilation that may occur between the sounds in bold. (Thực hành đọc to những câu sau đây. Hãy chú ý đến bất kỳ sự đồng hoá có thể xảy...
1.  Complete the following sentences with the words or phrases that solve the crossword puzzle. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ hoặc cụm từ mà giải các câu đố ô chữ.)ACROSS1. We should ________ to save the planet...
Read the following text and do the tasks that follow. (Đọc văn bản dưới đây và làm các bài tập phía sau.)If you want to make your school green, think beyond your classrooms. Here are some suggestions that are all...
1.   Work in pairs. Discuss and explain whether the following activities are green or not. Làm việc theo cặp. Thảo luận và giải thích liệu hoạt động sau đây là xanh hay không.Example (Ví dụ)I think relaxing in a hot bath...
1.    Write sentences about electric vehicles, using the words and phrases given. Change the word form, if necessary. (Viết câu về phương tiện chạy bằng điện, sử dụng các từ và cụm từ cho trước. Thay đổi hình thức từ,...