Unit 3: Ways Of Socialising – Các cách thức giao tiếp xã hội


   GRAMMAR   Pronunciation: Stress in two-syllable words (Trọng âm ở từ hai vần (âm tiết)).   Không có quy tắc nhất định về trọng âm ở tiếng Anh. Tuy nhiên có một số quy tắc thông dụng.   - Trọng âm (Stress)...
   Grammar    Reported Speech - Indirect Speech (Lời tường thuật – Lời nói gián tiếp)   Khi đổi lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp - lời tường thuật, chúng la phải thực hiện bốn quy lắc sau: ...
UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING [NHỮNG CÁCH GIAO TIẾP TRONG XÃ HỘI]- apologize /ə'pɔlədʒaiz/ (v): xin lỗi- approach /ə'prout∫/ (v): tiếp cận- argument 'ɑ:gjumənt/ (n): sự tranh luận /- compliment /'kɔmplimənt/ (n): lời khen- decent /'di:snt/ (a): lịch sự- kidding /kɪdɪŋ/(n): đùa-...
READING❖ Before You Read (Trước khi đọc) 1. What are the people in the pictures doing?2. What will you do and/or say if- you want to get your teacher's attention in class- you need to ask someone a question, but they are...
SPEAKINGTask 1: Practise reading these dialogues, pay  attention to how people give and respond to compliments in each situation. (Thực hành đọc những bài đối thoại này, chú ý cách người ta cho và đáp lại lời khen ở từng tình...
   LISTENING   ❖   Before You Listen (Trước khi nghe)Work with a partner. Study the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Quan sát các hình và trả lời các câu hỏi.)1. What are they doing?2....
WRITINGTask 1: Use the words to make sentences. Change the form of the verbs (No addition or omission is required).(Dùng từ để làm câu. Đổi dạng của động từ. (Không cần thêm hoặc bỏ)1. there / be / many ways...
LANGUAGE FOCUSPronunciation: Stress in two-syllable words.Grammar: Reported SpeechTạm dịch: Phát âm: Trọng âm từ có 2 âm tiếtNgữ pháp: Câu tường thuật Pronunciation  Listen and repeat(Nghe và nhắc lại)Click tại đây để nghe: attract        waving         ...
TEST YOURSELF AI. LISTENINGListen to the passage about the changes of families in Westerm countries during the last two centuries and decide if the following statements are true (T) or false (F).(Nghe đọan văn về những sự thay đổi gia...