Unit 3. Where did you go on holiday?


UNIT 3. WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?Bài 3. Bạn đi đâu vào kỳ nghỉ?A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó...