Unit 3: Where Did You Go On Holiday?


1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từa) Dạng quá khứ của động từ "to be” được chia như sau:* Có nghĩa là: thì, là, ở ThểChủ ngữTo beVí du Khẳngđịnhl/He/She/lt/ Danh từ số ítwas1 was at...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a) What did you do on your summer holiday, Peter?I went on a trip with my family.b)  Where did you go?I went to Ha Long Bay.c)  What was the...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  Where did you go on holiday, Phong?I went to my hometown in Hoa Binh Province  b)  How did you get there?          I went by coach         ...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:Last summer, I went to the park by 'motobike.Last Sunday, he went to the countryside by 'underground.She went to 'holiday by coach.Last weekend, I went to Da Nang with my 'family....