Unit 4: Big or small – Lớn hay nhỏ


UNIT 4: BIG OR SMALL?Lớn hay nhỏ- Big /bɪɡ/ (ajd): to, lớn.- Small /smɔːl/ (ajd): nhỏ.- In the city: ở thành phố.- In the country /ˈkʌntri/: ở miền quê.- And /ænd/: và- a floor /flɔː(r)/: tầng/ sàn nhà.- Grade /ɡreɪd/(n):...
A. Where is your school (Trường bạn ở đâu? )1. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)Click tại đây đề nghe: a.- This is Phong. - This is his school. - Phong’s school is small. - It is in the country.  b. - This is Thu. -...
B. MY CLASS (Lớp tôi)1. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)  Click tại đây để nghe: Thu: Hello. Which grade are you...
C. GET READY FOR SCHOOL (Chuẩn bị/sẵn sàng đi học)                                  1. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:What do you do...