Unit 4: Caring for those in need – Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ


1. Complete the following crossword puzzle.Hoàn thành câu đố ô chữ dưới đây          Across1.       the opportunity or right to use something2.       relating to seeing3.       sympathy, help or encouragement to someone in a difficult situation4.       the ability to move easilyDown5. intended...
1. In each set, find the word in which the underlined vowel can be elided or pronounced differently from the rest.Trong mỗi bộ câu, tìm từ trong đó nguyên âm được gạch dưới có thể được đọc lướt đi hoặc...
1. Read the text and choose the best answer (A, B, C or D) for each blank.Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) cho mỗi khoảng trắng.Viet Nam Assistance for the Handicapped...
1. Put the responses into the appropriate blanks. Then practise the conversation with a partner.Đặt câu trả lời vào khoảng trống thích hợp. Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người bạn.Beth:  Hello, Kevin. How are you doing?Kevin:...
1. Write recommendations to improve accessibility for disabled people, using the words and phrases given. Change the word forms, if necessary.Viết khuyến nghị để cải thiện khả năng tiếp cận cho người tàn tật, sử dụng các từ và cụm...