Unit 4. Did you go to the party?


UNIT 4. DID YOU GO TO THE PARTY?Bài 4. Bạn có đi tới bữa tiệc không? A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau...