Unit 4: Did You Go To The Party?


1. Mạo từ bất định “a/an”Định nghĩa: a/an có thể đứng trước donh từ đếm được số ít (singular noun - là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,.. riêng rẽ có thể đếm được ở dạng...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại:)Click tại đây để nghe: a)  Are you going to Nam's birthday party?Nam's birthday party? It was last Sunday.Oh no! I thought it was today!b)  Did you go to the party?Yes, I did. I...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  Did you go to Mai's birthday party yesterday, Peter?Yes, I did.b) What did you do there?I ate a lot of food. It was great.c)  Did you do anything...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:’party         I went to Mai's birthday party yesterday.'Sunday     They took part in the festival on Sunday.en'joyed     We enjoyed the food and drink at...