Unit 4: My neighbourhood


Công thức với tính từ/trạng từ dài: tính tù/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng y.MORE + TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI...
Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng ra làm đối tượng để so sánhCông thức với tính từ/trạng từ ngắn: Tính tù/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính...
UNIT 4. MY NEIGHBOURHOODNơi tôi sống- statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng- square /skweər/ (n): quảng trường- railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ- memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm- left /left/ (n, a): trái- right /raɪt/ (n, a): phải- straight /streɪt/ (n, a): thẳng-...
1. Listen and read.(Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.Nick: Mình cũng vậy.Khang: Đúng, nó thật là mang tính lịch sử.Phong: Vậy đầu tiên chúng ta đi...
1. Fill in each blank with one word from the box. Listen, check and repeat the words.(Điền vào mỗi chỗ trống với một từ có trong khung. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)Click tại đây để nghe:Hướng dẫn giải:2....
1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.(Hoàn thành các câu sau với hình thức so sánh của tính từ trong ngoặc.)Hướng dẫn giải:2. taller     3. bigger     4. noisier    ...
1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps.(Nick đang nghe một bài nghe hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điển vào chỗ trống.)Click tại đây để nghe:Hướng dẫn giải:1. historic...
1    Find these words in Khang's blog. What do they mean?(Tìm những từ này trong blog của Khang. Chúng có nghĩa là gì?)Tạm dịch:suburbs: ngoại ô           backyeard: sân saudislike: không thíchincredibly: đáng kinh ngạc    beaches: những...
Study skills - Listening (Kỹ năng học - Nghe)Before listening:-  read the questions carefully- decide what information you are listening for- think of some words that you might hear- listen for important information onlyTạm dịch:Trước khi nghe:-   đọc những câu hỏi...
1. Write the correct word for each picture(Viết từ đúng cho mỗi bức hình.) Hướng dẫn giải:1. statue           2. railway station 3. park       4. temple 5. memorial       6. cathedral Tạm dịch:1. tượng      2. ga xe lửa3. công viên ...
1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood. (Tìm một hình hoặc vẽ một hình về khu phố lý tưởng của em.)2. Write a description of it. Use these cues to help you.(Vỉết một đoạn miêu tả...