Unit 4. My neighbourhood – Hàng xóm của tôi


VOCABULARY AND GRAMMAR1 Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud. [ Tìm một từ khác với từ còn lại A, B, C hay D. Sau đó đọc to các từ đó lên]1. A. grocery[...
PHONETICS1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.[ Tìm từ có âm khác ở phần gạch chân. Đọc to những từ đó lên.]Đáp án: 1. D          ...
1 Complete the following conversations about your neighbourhood. Then practise the conversations with a friend.[ Hoàn thành các đoạn đối thoại sau về hàng xóm của bạn. Sau đó thực hành các đoạn đối thoại với bạn của mình.]Đáp án:1.First...
READING1 Complete the letter using the words in the box.[ Hoàn thành bức thư sử dụng các từ trong khung]Turning [ rẽ lối ]              so [ vì vậy]            ...
WRITING1 Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words.[ Viết các câu sử dụng từ trong ngoặc. Không thay đổi nghĩa của câu và...