Unit 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS – Phong Tục Và Truyền Thống


A. Phonetics - Ngữ Âm1. Write the words in the box under the pictures. Practise pronouncing the words.Viết các từ trong ô vào bên dưới bức tranh. Tập phát âm các từ đó.KEY1. straw (rơm)2. offspring (con cái)3. spring (lò...
B. Vocabulary & Grammar – Từ vựng & Ngữ pháp1. Label the pictures with the phrases in the box.Đặt tên cho từng bức tranh với các cụm từ trong ôKEY1. B (tháo giày trước khi vào nhà người Nhật)2. C...
Ngữ pháp1. Label the pictures with the phrases in the box.Đặt tên cho từng bức tranh với các cụm từ trong ôKEY1. B (tháo giày trước khi vào nhà người Nhật)2. C (dọn dẹp nhà vào các Chủ Nhật)3. A...
C. Speaking – Nói1. Rearrange the sentences to make a complete conversation. Then practise it with a friend. The first one has been done for you.Sắp xếp lại các câu để hoàn chỉnh đoạn hội thoại. Rồi luyện tập với...
D. Reading – Đọc1. Choose the correct word marked A, B, C, or D to fill each blank in the following email.Chọn từ đúng nối với A, B, C hay D để điền vào chỗ trống ở email sau.KEY1. B2....
E. Writing – Viết1. Make sentences, using the words and phrases provided. You can add some words or make changes.Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được cho. Bạn có thể thêm một số từ hoặc thay đổi.1....