Unit 4: Our customs and traditions – Phong tục và truyền thống…


Giải thích ngữ pháp1) should (sẽ, nên) should là dạng quá khứ của shall. Should not hay shouldn’t có nghĩa là không nên.Cấu trúc: (+) Thể khẳng định (Afirmative form)   s + should + V (bare-infi). +...Ex: You should learn English....
UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONSPhong tục và truyền thống của chúng ta1. accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo3. cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kim đồng hồ4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen 5. course (n) /kɔːs/: món ăn 6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim 8. host (n) /həʊst/: chủ nhà (nam)9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ nhà (nữ)10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn...
A lesson on customs and traditions.(Một bài học về những phong tục và truyền thống).1. Listen and read.(Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ học về những phong tục và truyền thống. Các em có nghĩ...
1. Match the first halves of the sentences (A) with the second halves (B).(Nối nửa phần đầu của câu với nửa phần sau của câu.)Hướng dẫn giải:1 - e2 - d3 - a4 - g5 - b6 - c7 -...
1. Look at the pictures an complete the sentences with should or shouldn't.(Nhìn vào hình và hoàn thành các câu với shouldvà shouldn’t.)Hướng dẫn giải:1. should2. shouldn’t3. should4. shouldn’t5. shouldTạm dịch:1. Bạn nên kính trọng người lớn tuổi.2. Theo truyền thống, bạn không...
1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the (Nhìn vào những hình ảnh bên dưới. Làm theo cặp, thảo luận những điểm khác nhau giữa chúng.)Hướng dẫn giải:In the first picture, people are sitting on the mat to have...
1. Look at the picture and answer the questions.(Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.)Hướng dẫn giải:1. Picture 1: A family is celebrating a birthday.Picture 2: People are making chung cakes.Picture 3: A family is at an amusement park.2....
1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partner.(Nhìn vào hình. Bạn nghĩ đây là truyền thống nào? Chia sẻ những ý kiến của em với bạn học.)Hướng dẫn giải:I think...
1. Complete the sentences with the words from the box.(Hoàn thành các câu với những từ từ trong khung.)Hướng dẫn giải:1. respect2. worshipping3. wrap4. host5. cutlery6. enerationsTạm dịch:1. Chúng ta nên tôn trọng phong tục và truyền thống của chúng...
Customs and traditions: How they have changed?(Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?)Tạm dịch:1. Làm theo cặp 3-4 người. Quyết định phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.2. Từng cá nhân...