Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta


1. used to-infinitive” có nghĩa là "trước đây thường/ đã từng " được dùng đế diễn tảmột sự việc thường xảy ra trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa.2. Các thế: Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn s - used...
Giới từ chỉ thời gian - Prepositions of timeDưới đây là một số giới từ chi thời gian mà em học trong bài 4:* in - tháng/ năm/ tháng nămVỉ dụ: in January (vào tháng giêng)in 1980 (vào năm 1980)                                                              ...
UNIT 4. OUR PASTQuá khứ của chúng ta- used to /juːst/(v): đã từng- look after (v): trông nom- great grandma /ɡreɪt - ˈɡrænmɑː/(n): cụ bà- modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại- lit /lɪt/ (v):(quá khứ của light): đốt, thắp, tình cờ gặp-...
GETTING STARTED.Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.(Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.)Hướng dẫn giải:- color television- radio- cassette players- modern clothes- electric...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe:Grandma: This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl.Nga: What was life like then?Grandma: I didn't go to school because I had to stay home and...
SPEAK.1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now. (Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói về sự khác nhau...
LISTEN.Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson. (Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu đề cho bài học đạo đức thích hợp nhất.)Click tại đây để nghe: Write the letter of the most suitable moral...
READClick tại đây để nghe:The Lost ShoeOnce a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to...
WRITE.1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.) burned     escaped     went        was         appearedleft           ...
Language Focus       ● Past simple              ● Preposition of time: in, on, at, before, after, between              ● used to     1. Write the past simple form of each verb. (Em...