Unit 4: The mass media – Phương tiện truyền thông đại chúng


1.   Read all the verbs, paying attention to the pronunciation of the ending -ed. Circle the letter of the odd one out. (Đọc tất cả các động từ, chú ý đến cách phát âm của -ed. Khoanh tròn chữ cái...
1       Do the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ.)ACROSS1. communicate with someone especially when working, playing or spending time with them2. a website where a person writes regularly about recent events or topics that interest them, usually with photos...
1. Read the text and fill the gaps with the appropriate sentences (a-f). There is one extra sentence. (Đọc văn bản và điền vào các khoảng trống với các câu thích hợp (a-f). Có một câu bổ sung.)a. On the...
1.   Read and sort the following sentences into two groups of positive and negative opinions about social media. (Đọc và sắp xếp các các câu sau thành hai nhóm ý kiến tích cực và tiêu cực về phương tiện truyền...
1.   Match the words/phrases/symbols in column A with those in column B. (Nối các từ / cụm từ / biểu tượng ở cột A với những cái đó trong cột B.)Đáp án:1.f             2. a   ...