Unit 5: Being part of Asean


UNIT 5. BEING A PART OF ASEANTrở thành một phần của Asean1.assistance /əˈsɪstəns/(n): sự giúp đỡ2. association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n): hội, hiệp hội3. behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/ (n): tư cách đạo đức, hành vi, cách cư xử4. bend /bend/ (v): uốn cong5. benefit /ˈbenɪfɪt/(n): lợi ích6....
ASEAN and the ASEAN Charter(ASEAN và Hiến chương ASEAN)1. Listen and read.(Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Dịch hội thoạiKhối ASEAN và Hiến Chương ASEANBảo Thy: Bố ơi, con đang định tham gia cuộc thi về Khối ASEAN và Hiến Chương ASEAN....
VOCABULARY (Từ vựng)1. Complete the sentences (1-6), using the words in the box. (Hoàn thành câu từ 1-6, dùng từ cho trong khung.)Hướng dẫn giải:1. constitution                         2. scholarship                  3. solidarity     ...
READING (Đọc)1. Match the countries with their national flags. Check the answers with a partner.(Hãy ghép tên các quốc gia với quốc kỳ của họ. Kiểm tra câu trả lời với bạn bên cạnh.)Hướng dẫn giải:1. f       ...
COMMUNICATION (Giao tiếp)Singapore Scholarships and ASEAN Scholarships(Học bổng Singapore và học bổng ASEAN)1. Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships. Use the words or phrases to fill in the gaps. Check with a partner.(Em hãy...
PRONUNCIATION (Phát âm)1. Listen and practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising (↗) or falling (↘). (Nghe và tập nói những câu dưới đây. Đánh dấu ngữ điệu: lên (↗) hay xuống (↘).)Click tại đây để nghe:1. The Constitution of...
1. Work in two groups. Each group should choose a different set of questions. Do some research and find out the following:(Làm việc theo 2 nhóm. Mỗi nhóm chọn một bộ câu hỏi khác nhau. Hãy nghiên cứu để tìm...