Unit 5: Being part of ASEAN – Là một thành viên của ASEAN


1 Practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising or falling.Thực hành nói những câu sau đây. Đánh dấu ngữ điệu: tăng hoặc giảm.1Is Viet Nam on the Indochinese Peninsula? 2Viet Nam shares borders with China, Laos and Cambodia. 3Ho Chi...
1. Look for the names of five more ASEAN countries in the word puzzle. Write them down in the spaces below.Hãy tìm tên của năm nước ASEAN khác trong câu đố chữ. Viết chúng xuống trong các không gian dưới...
1. Read the following text about the ASEAN Para Games. Match each paragraph with its heading.Đọc các văn bản dưới đây về các Hiệp định Para Games của ASEAN. Nối từng đoạn với tiêu đề của nó.Paragraph AParagraph BParagraph CParagraph...
1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.Hoàn thành bảng huy chương sau của ASEAN Para Games, sử dụng các từ hoặc số thích hợp.a. Myanmar         b. Thailand...
1. Develop the following ideas into a short introduction about studying in Thailand. Add words or make changes, if necessary.Phát triển những ý tưởng sau đây thành một phần giới thiệu ngắn về việc học tập tại Thái Lan. Thêm...