Unit 5: Cultural identity


UNIT 5. CULTURAL IDENTITYBản sắc văn hóa1.assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v): đồng hóa+ assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/(n): sự đồng hóa2. attire /əˈtaɪə(r)/(n): quần áo, trang phục3. blind man’s buff: trò chơi bịt mắt bắt dê4. cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bản sắc văn hóa5. cultural...
1   Listen and read.(Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Mr Brown: Hello everybody. Hope you're all working on your essay on cultural identity. Do you have any questions?Van: Yes. I'm not quite sure about how people express their cultural...
Vocabulary (Từ vựng)1   Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các khung bên cạnh ý nghĩa của chúng.)Hướng dẫn giải:1. national costumes2. assimilate3. custom4....
READING (Đọc)Cultural identity in modern society (Nhận diện văn hóa trong xã hội hiện đại)1    Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then complete the sentences with their correct form. (Sử dụng từ...
Communication (Giao tiếp)Migration and cultural identity (Di cư và bản sắc văn hoá)1 Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions.(Nghe một cuộc nói chuyện của ông Ben...
Pronunciation (Phát âm)1    Underline the sounds that can be affected by assimilation. (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.) Hướng dẫn: Tạm dịch:1. Chúng tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh của Grand Canyon và Cầu...
1   Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group's cultural identity.(Làm việc trong nhóm bốn người hoặc năm người. Chọn một nhóm dân...