Unit 5 : Higher Education – Giáo Dục Đại Học


   GRAMMAR   A. Pronunciation:Stress in words of more than three syllables (Trọng âm ở những từ hơn ba vần (âm tiết).   Thông thường những từ trên ba vần có trong âm tùy thuộc tiếp vĩ ngữ.   1. trạng âm được...
UNIT 5. HIGHER EDUCATION [GIÁO DỤC SAU TRUNG HỌC]- application form /ˌæplɪˈkeɪʃn/ /fɔːm/(n): đơn xin học⟹ applicant /ˈæplɪkənt/ (n): người xin học- blame /bleɪm/(v): đỗ lỗi,chịu trách nhiệm- daunt /dɔːnt/ (v): àm nản chí- mate /meɪt/ (n): bạn bè- scary /ˈskeəri/...
READING❖  Before You Read (Trước khi đọc) Work in pairs. Ask and answer the questions.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)1. How do you say in English the names of these universities?2.What university would you like to apply...
SPEAKINGTask 1: Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.(Dưới đây là những yêu cầu ghi danh cho...
LISTENING❖ Before You Listen (Trước khi nghe)Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying at a new school.(Làm việc từng đôi. Nói về những khó khăn em gặp phải khi học ờ một ngôi trường mới.)Hướng dẫn giải:A:...
WRITINGYou want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to ask for the information about the admission requirements to the university, using the information in the...
LANGUAGE FOCUSPronunciation: Stress in words of more than three syllables(Ngữ âm: Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết)Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)Click tại đây để nghe: economics      philosophy      sociology      geographicalpsychology ...