Unit 5: Illiteracy – Nạn mù chữ


UNIT 5. ILLITERACY Nạn mù chữ1. campaign /kæmˈpeɪn/(n): chiến dịch2. effective /ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả3. eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/(v): loại trừ, xóa bỏ4. ethnic minority /ˈeθnɪk-maɪˈnɒrəti/(n.phr): dân tộc thiểu số5. expand /ɪkˈspænd/(v): mở rộng6. illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/(n): sự mù chữ7. mutual respect /ˈmjuːtʃuəl - rɪˈspekt/(n):...
GRAMMARCó thể chia câu tường thuật làm các loại sau.1. Loại 1: S+ V+ O + (not) TO INF.Các động từ dùng trong loại này là:invite (mới), ask (hỏi), tell (kể), propose (đề nghị), urge (hối thúc), warn (cảnh báo),...
A. READINGBEFORE YOU READWork in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả bức hình, dùng từ gợi ý dưới đây.)● the location and the time of the class● people in the class● the...
SPEAKINGTask 1. Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B. (Làm việc theo cặp. Nối những vấn đề khó khăn ở A và cách giải quyết ở B.) AB 1. Many students cannot buy all...
C. LISTENINGBefore you listenWork in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)1. Have you ever done a survey? 2. Do you know where Perth is? Hướng dẫn giải: 1. No, I haven't.2. Yes. Perth is the capital...
D. WRITINGTask 1. Choose a suitable word from the box to fill in each space of the following paragraph: (Chọn một từ thích hợp trong khung để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn tiếp theo.) went up                rise                              ...
E. LANGUAGE FOCUS Pronunciation: /pl/ - /bl/ - /pr/ - /br/Grammar: Reported speech with infinitive(s) Tạm dịch: - Phát âm: /pl/ - /bl/ - /pr/ - /br/ - Ngữ pháp: Câu tường thuật với " to Vo"Pronunciation Listen and repeat. (Nghe và...