Unit 5: Inventions – Các phát minh


1 Find the word with a stress pattern different from the othersTìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại1. A. smartphone                B. food  processor   C. digital camera         ...
1 Complete the sentences with the words from the boxHoàn thành các câu với những từ trong hộpinvention                  benefic                modernsave           ...
1. Read the text and choose suitable words to fill the gaps.Đọc văn bản và chọn từ thích hợp để lấp đầy các khoảng trống.    The Ig Nobel Prize a copy of the (1)______ Nobel Prize. It is given to...
1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner. Chọn câu A - D để hoàn thành cuộc đối...
1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases belowViết câu hoàn chỉnh về việc sử dụng truyền hình, sử dụng các từ hoặc cụm từ bên dưới1 We/ use / entertain / ourselves...