Unit 5: Natural Wonders of The World


So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với to' bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó. Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng...
Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải)a)    Cách thành lập*  Thể khẳng định (Affirmative form)s + must +...Ex: We must always observe the traffic rules.Chúng ta phải luôn tuân theo luật giao thông.*  Thể phủ định (Negative form)s +...
UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLDKỳ quan thiên nhiên thế giới- plaster /ˈplæs·tər/ (n): miếng băng dán- walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n): giày ống đi bộ- painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n): thuốc giảm đau- sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem chống nắng- scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái kéo-...
1. Listen and read.( Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Vy: Chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý.(Gõ cửa)Mai: Xin lỗi! Mình vào được chứ? Mình đã vào sai phòng.Vy: Không sao, chúng mình chỉ mới bắt...
1    Match the items with the pictures then practise saying the following items.(Nối các vật dụng với hình sau đó thực hành đọc những vật dụng đó.)Hướng dẫn giải:a. painkillers  b. scissors c. plaster                 ...
1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F).(Vy đang đưa ra câu đố về những kỳ quan thế giới. Đọc các câu và đoán nếu...
Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)tent          torch sun hat waterproof coat map mobile phone Tạm dịch:lều         ngọn đuốc, đèn pinnón đi nắngáo khoác chống thấmbản đồđiện thoại di động1. Read the travel guide entry.(Đọc hướng dẫn du lịch.)Tạm dịch:Hướng...
1     Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas.(Trước khi đọc, hãy nhìn vào bức hình bên dưới và dự đoán về bài đọc. Sau đó đọc và...
Listening (Nghe)1. Nick's family are in the travel agent's. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose?(Gia đình Nick đang ở công ty du lịch. Họ muốn đi nghỉ...
1    Label the things in nature you can see in this picture.(Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau.)Hướng dẫn giải:1. mountain      2. waterfall      3. forest  ...
1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam.(Trong nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam.)Hướng dẫn  giải:Weather What is the wettest place in Vietnam? What is the hottest place in Vietnam? What is the coolest place in...