Unit 5. Natural Wonders of the World – Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới


PHONETICS1 Read the following pairs of words, pay attention to the underlined parts of the words you read.[ Đọc các cặp từ sau đây, chú ý đến phần được gạch dưới của các từ em đọc]1. mast/mat             2. nest/net...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Write the letter o,e, i, o, or u to complete these words.[ Viết các ký tự o, e, i, o, hay u để hoàn thành các từ sau đây]Đáp án:1. amazing: ngạc nhiên2. spring: mùa xuân3. natural: thuộc về thiên nhiên4....
SPEAKING1 Match the questions (1-5) to the answers (a-e).[ Nối các câu hỏi ( 1- 5) với câu trả lời ( a - e)Đáp án:1-a   Nó trông như thế nào? - Nó là thác nước đẹp nhất ở Đà Lạt. ...
READING1 Match the words in A with their meaning in B.[ Nối các từ ở cột A với nghĩa của nó ở cột B]Đáp án:1-csợi =một chuỗi được làm từ các bông vải mỏng, mảnh gỗ mỏng,...2-grừng rậm = vùng đất với rừng...
WRITING1 Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.[ Sử dụng các từ và cụm từ sau để viết các câu hoàn chỉnh]1. The Truong Sa Islands/large/than/The Hoang Sa Islands/.2. Ayers Rock/the/strange/rock/Australia/.3. Which/high/Fansipan/or/Mount Everest/?4. I think/Phong...