Unit 5. Where will you be this weekend?


UNIT 5. WHERE WILL YOU BE THIS WEEKEND?Bài 5. Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này? A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau...