Unit 6: Competitions – Những cuộc thi


UNIT 6: COMPETITIONSNhững cuộc thi1.accuse … of (v)[ə'kju:z]: buộc tội2. admit (v) [əd'mit]: thừa nhận, thú nhận3. announce (v) [ə'nauns]: công bố4. annual (a) ['ænjuəl]: hàng năm5. apologize  …for (v) [ə'pɔlədʒaiz]: xin lỗi6. athletic (a)[æθ'letik]: (thuộc) điền kinh7. champion (n)...
GrammarReported speech with gerundVerb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- inge.g: - He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)-   She thanked him for helping her build that snowman.(Cô ấy cảm ơn anh...
A. READINGBEFORE YOU READLook at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình phù hợp với những cụm từ trong khung dưới đây.) Sao Mai Television Singing ContestOlympic GamesQuiz...
A. SPEAKINGTask 1. Which competition/ contest do you like or dislike? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner's.(Cuộc thi nào em thích hoặc không thích? Ghi dấu (✓) vào cột bên phải....
C. LISTENINGBEFORE YOU LISTENWork in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)1. What is the Boston Marathon?2. Who do you think can take part in the Boston race?Hưỡng dẫn giải:1. Boston Marathon...
D. WRITINGTask 1. Read the letter and find out the information required for English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm hiểu thông tin cần thiết cho cuộc thi nói tiếng Anh)    Hướng dẫn giải:-    The number of participants.-   ...
E. LANGUAGE FOCUS Pronunciation: /tr/ - /dr/ - /tw/Grammar: Reported speech with gerund Tạm dịch: - Phát âm: /tr/ - /dr/ - /tw/- Ngữ pháp: Câu tường thuật với V-ingPronunciation Listen and repeat. (Nghe và lặp lại) / tr // dr...
TEST YOURSELF BI. LISTENINGClick tại đây để nghe:Listening and choose the best answer A, B. c or D. (Nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D)1. Which of the following is NOT true?A. Winners placed...