Unit 6: Endangered species – Các loài bị đe dọa


1. Read the following exchanges. Decide and underline where the linking /r/ is likely to happen in fast, connected speech.Đọc các trao đổi dưới đây. Quyết định và gạch gưới nơi mà liên âm /r/ có khả năng diễn ra...
1. Complete the following table. (Hoàn thành bảng dưới đây)Đáp án:1. dangerous, endangered (adj) / endanger (v)   2. extinction (n) / extinct (adj)3. evolution (n) / evolve (v)  4. diverse (adj) / diversify (v)5. poacher (n)    6. vulnerable (adj)2.  Choose the words from...
1.  Read the first part of the text about elephants and fill each gap with a word from the box. (Đọc phần đầu của văn bản về voi và điền vào mỗi khoảng cách với một từ từ hộp.)endangered          seeking ...
1.  Read the information about how to protect red-crowned cranes and African elephan Choose one species and complete note cards for a talk about its protection. (Đọc thông tin về làm thế nào để bảo vệ sếu đầu đỏ và...
1.  Read the facts about the red-crowned crane and complete the table. (Đọc các dữ kiện về sếu đầu đỏ và hoàn thành bảng.)a.   about 2,750 in the wildkhoảng 2.750 trong tự nhiênb.   prefer wetlands, rivers, swamps, and rice paddies...