Unit 6: FOLK TALES – Những Câu Chuyện Dân Gian


A. Phonetics – Ngữ âm1. Practise saying these sentences aloud. Pay attention to the intonation.Tập nói to những câu sau. Chú ý vào thông tin.KEYStudents’ answersCâu trả lời của học sinh 2. Practise the conversations with your friend about the pictures...
B. Vocabulary & Grammar – Từ vựng & Ngữ pháp1. These people, animals, and creatures are popular in folk tales. Unscramble their names.Những người, động vật và sinh vật này rất phổ biến trong truyện cổ tích. Sắp xếp tên...
C. Speaking – Nói1. Unscramble these questions about stories.Sắp xếp những câu hỏi về các câu chuyện.1. story/about/what's/the/?2. kind/ story/ what/ it/ is/ of/?3. main/ who/ characters/ are/ it/ in the/?4. happens/what/story/in/the/?KEY1. What's the story about? (Câu chuyện này về...
D. Reading –  Đọc1. Read this story and choose the correct answer A, B, C or D for each gap.KEY1. A2. B3. B4. D5. A6. AỞ Brazil, người bản địa kể về một truyền thuyết về nàng tiên cá Lara...
E. Writing – Viết1. There are errors in each of the following sentences. Rewrite them correctly.Có các lỗi ở mỗi câu sau. Viết lại cho đúng.1. When the bus was arriving, we missed it because we were talking.___________________________________________2. You don't...