Unit 6: Folk Tales – Truyện dân gian


Cách sử dụng câu cảm Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion). Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “what, how”. Những dạng cấu trúc cảm thán với từ what...
UNIT 6. FOLKS TALESTruyện dân gian1. brave (adj) /breɪv/: dũng cảm, gan dạ2. Buddha (n) /ˈbʊdə/: Bụt, Đức phật 3. cruel (adj) /ˈkruːəl/:độc ác4. cunning (adj) /ˈkʌnɪŋ/: xảo quyệt, gian xảo5. dragon (n) /ˈdræɡən/: con rồng6. emperor (n) /ˈempərə(r)/: hoàng...
A suggestion for Nick's project(Một gợí ý cho dự án của Nick)1. Listen and read(Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có trả lời.Nick: Ồ, mình lúc đó đang...
1. These are popular characters in folk tales. Match the characters with the pictures. Can you add more?(Đây là những nhân vật phổ biến trong truyện cổ tích. Nối những nhân vật với hình ảnh. Em có thể thêm không?)Hướng...
1. a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the  underlined part.(Đọc phần đàm thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến phần gạch dưới. )Tạm dịch:Dương: Tôi đã gọi điện cho bạn vào khoảng 9 giờ...
1. a. Look at the pictures. Then put the parts of the fairy tale in order.(Nhìn vào hình. Sau đó đặt những phần của truyện cổ tích theo thứ tự)Hướng dẫn giải:1 - h2 - a3 - e4 - f5...
1. Read the fable The Starfruit Tree. Then find the following words and underline them in the story. What do they mean?(Đọc truyện ngụ ngôn Cây khế. Sau đó tìm những từ sau và gạch dưới chúng trong truyện. Chúng...
1. Listen to the fairy tale. The princess and the Dragon and correct the following statements.(Nghe câu truyện cổ tích Công chúa và Con rồng và sửa những phát biểu sau)Click tại đây để nghe:Hướng dẫn giải:1. prince —► princess2. giant —>...
1. Think of an example for each type of story in the box.(Nghĩ về một ví dụ cho mỗi câu truyện trong khung.)Hướng dẫn giải:- The Adventures of Robin Hood is a legend.- The Tortoise and the Hare is a...
ENTRIES IN MY DIARY (GHI VÀO NHẬT KÝ CỦA TÔI)1. Read the fairy tale Sleeping Beauty.(Đọc truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng.)Tạm dịch:Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua và nữ hoàng tốt sống ở đó. Họ không...