Unit 6 : Future Jobs – Việc Làm Tương Lai


UNIT 6. FUTURE JOBS [VIỆC LÀM TƯƠG LAI]- accompany /ə'kʌmpəni/ (v): đi cùng,hộ tống- category /ˈkætəɡəri/ (n): hạng, loại- retail /'ri:teil/ (n): bán lẻ- shortcoming /ˈʃɔːtkʌmɪŋ/ (n): vành,mép- vacancy /ˈveɪkənsi/(n): vị trí, chức vụ bỏ trống- wholesale /'houlseil/ (n): bán buôn-...
   GRAMMAR   Revision: Relative / Adjective clauses (Mệnh đề quan hệ /tính từ)   A. Từ giới thiệu (Introductory words): Mệnh đề tính từ / quan hệ được giới thiệu bởi     a. đại từ quan hệ (relative pronouns):who(ever), whom, whose,...
READING❖ Before You Read (Trước khi đọc)Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview. (Làm việc từng nhóm. Ghi dấu (✓) những yếu tố em nghĩ sẽ giúp em thành...
SPEAKINGTask 1: Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B.(Làm việc từng đôi. Ghép một việc làm ở A với ít nhất hai sự mô tả ở B.) AB a doctora farmera tour...
LISTENING❖  Before You Listen (Trước khi nghe)Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam?(Dưới đây là những việc làm phổ biến nhất ở Mĩ....
WRITINGTask 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes.(Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)English-speaking Tour Guides Wanted We are a travel company managing holiday tours....
LANGUAGE FOCUS❖ Pronunciation: (Ngữ âm)Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)Click tại đây để nghe: Practise reading these sentences. (Luyện tập đọc những câu sau) Click tại đây để nghe:1. What are you looking at?2. I want to go but I don't know...
TEST YOURSELF BI. LISTENING (Nghe)Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhi và điền những câu sau.)Click tại đây để nghe: 1. In the past, teachers made students sit...