Unit 6: Global Warming


UNIT 6. GLOBAL WARMINGSự nóng lên của toàn cầu1. absorb /əbˈzɔːb/(v): thấm, hút2. atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/(n): khí quyển3. awareness /əˈweənəs/(n): sự nhận thức, hiểu biết, quan tâm4. ban /bæn/(v): cấm5. capture /ˈkæptʃə(r)/ (v):   lưu lại, giam giữ lại6. carbon footprint/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ (n):...
1. Listen and read(Hãy nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải chủ đề của các em là sự nóng lên của toàn cầu không?Lan: Vâng, thưa cô. Chúng...
VOCABULARY (Từ vựng)1. Complete the sentences with the right form of the words/phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách chọn dạng đúng của từ/cụm từ đã gặp ở hoạt động 3 phần GETTING...
READING (Đọc)1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems?(Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó...
COMMUNICATION (Giao tiếp)Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protcct the environmen You are members of the club. Work in groups. Discuss and select ONE main cause global warming, and prepare a talk to present in...
PRONUNCIATION (Phát âm)1. Listen and repeat the questions paying attention to the rising intonation. (Nghe và lặp lại các câu hỏi, chú ý đến ngữ điệu lên.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:1. Bạn có biết rằng sự nóng lên toàn cầu đang gia...
1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community.(Thực hành theo nhóm. Thảo luận xem nhóm của mình có thể làm được gì trong...