Unit 6: Global warming – Nóng lên toàn cầu


1. Match a verb in column A with a word or phrase in column B.Nối động từ trong cột A với một từ hoặc cụm từ trong cột B.Đáp án:1.d            2. f       ...
1. Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation).Đọc to các câu hỏi sau với ngữ điệu phù hợp. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (ngữ điệu giảm).1. What is global warming?2. Is...
1    Read the following text and answer the questions.Đọc bài dưới đây và trả lời các câu hỏi.It is a common belief that adults are responsible for ‘big issues’ such as environmental protection and conservation, and youths can do nothing...
1. A group of students is discussing what they should do to help to reduce their community's carbon footprint. Put the lines in their conversation in the correct order.Một nhóm sinh viên đang thảo luận về những gì họ nên...
1    Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words, if necessary.Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra. Thay đổi các mẫu từ hoặc thêm một số từ,...