Unit 6. How many lessons do you have today?


UNIT 6. HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?Bài 6. Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học? A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the sentences aloud(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ....