Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?


1. Hỏi đáp hôm nay bạn có học khôngHỏi:Do you have school today?Hôm nay bạn có học không?HoặcDo you have school today, Trinh?Hôm nay bọn có học không Trinh? Đáp: Đây là câu hỏi ở dạng "có/không" nên:-   Nếu bạn có...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  Hi, Long! How was your trip home?Hi, Mai. It was good, thanks.b)  Do you have school today, Mai?Yes, I do.c)  How many lessons do you have today?I have...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)   Hi, Akiko. It's nice to talk to you again.Nice to talk to you, too, Namb)  Are you at school?Yes, I am. It's break time.c)  Are you at school,...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: How many 'lessons do you 'have to’day?I 'have 'four.How many 'crayons do you ’have?I 'have 'fỉve How many 'books do you ’have?I 'have 'six.’How many ‘copybooks do you ‘have?I 'have seven.Tạm dịch:Hôm...