Unit 6: Our Tet Holiday


Cách dùng will/won’t (will not)Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hình thức phủ định là will not (won’t),a)    Cách thành lập Câu khẳng định:Chủ ngữ (S) + will + động từ nguyên mẫu + bổ ngữ (nếu có)Viết...
Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên)a)    Cách thành lậpCâu khẳng định:Chủ ngữ (S) + should + động từ (V)Ex; You should see a doctor. Bạn nên đi khám bác sĩ.Câu phủ định:Chủ ngữ (S) + shouldn’t + động từ (V)Ex: You...
UNIT 6. OUR TET HOLIDAYKì nghỉ Tết của chúng tôi- flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa- firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa- lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): tiền lì xì- apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ (n): hoa mai- peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đào- make a wish: ước...
1   Listen and read(Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Người phỏng vấn: Chào mừng trở lại chương trình “Vòng quanh thế giới trong 30 phút”. Cảm ơn Sunanta một lần nữa đã nói cho chúng ta về những ngày...
1. Listen and repeat the words in the box.(Nghe và lặp lại những từ trong khung.)Click tại đây để nghe:a. wish         b. fireworks        c. furniture        d. present         ...
Grammar: should and shouldn't (Ngữ pháp: nên và không nên)1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn't.(Nhìn vào bức tranh và hoàn thành các câu với “should” hay “shouldn’t”)Hướng dẫn giải:1. shouldn’t2. should3. shouldn’t4. shouldTạm...
1. Match the flags with the countries. Then match the countries with their nationalities.(Nối những lá cờ với những quốc gia. Sau đó nối những quốc gia với quốc tịch của chúng.)Hướng dẫn giải:1. Holland — Dutch 2. Japan — Japanese 3. The...
1. Children in different countries are talking about their New Year. Read the passages.( Trẻ con ở những quốc gia khác nhau đang nói về nảm mới của mình. Đọc các đoạn văn sau.)Tạm dịch:Russ - Hoa KỳTôi thường đi đến Quảng...
1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy.(Mai và mẹ cô ấy đang di mua sắm cho ngày Tết. Nghe và đánh dâu chọn những thứ mà họ mua.)Click...
1      Draw lines to match the actions on the left with the things on the right.(Vẽ các đường để khớp với các hành động ở bên trái với những thứ ở bên phải.)Hướng dẫn giải:1 - J. go to a...
Write down in big letters the three dreams you have for this New Year. Share them with your friends.(Viết một lá thư với ba ước mơ của mình cho năm mới này. Chia sẻ chúng với bạn của em.)Hướng dẫn...