Unit 6. Out Tet Holiday – Tết Nguyên Đán của chúng ta


PHONETICS1      Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.[ Tìm từ có âm khác ở phần được gạch chân. Đọc các từ to lên]Đáp án:1. C          2. D  ...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Put the following words about Tet in the appropriate columns.[ Đặt các từ sau đây về Tết vào cột thích hợp]cleaning [quét dọn], balloons [ bong bóng], cousins[ anh/em họ], fireworks[ pháo hoa], decorating[ trang trí], tidying...
SPEAKING1 Complete the conversations with the words/phrases provided. Then practise the conversations.[ Hoàn thành các bài đối thoại với các từ/ cụm từ cho sẵn. Sau đó thực hành các bài đối thoại]Conversation 1far[ xa]          ...
READINGHow much do you know? [ Bạn biết bao nhiêu?]1 Answer the following questions about what people in different countries do at the New Year by matching them with the countries in the box. Make a guess if you don't...
WRITINGNhìn vào tương lai của bạn!1 Complete the sentences with information about yourself by writing[ Hoàn thành các câu với thông tin về chính bạn bằng cách viếtĐáp án:Hai việc bạn muốn làm trong năm tới.1.I will be the best...