Unit 6 : Places – Nơi chốn


UNIT 6. PLACESNơi chốn- a lake /leɪk/: cái hồ- a river /ˈrɪvə(r)/: con sông.- trees /triː/ (n): cây cối.- flowers /ˈflaʊə(r)/(n): bông hoa.- a rice paddy /raɪs - ˈpædi/: cánh đồng- a park /pɑːk/: công viên.- a town /taʊn/: thị...
A. OUR HOUSE  (Ngôi nhà của chúng tôi)1. Listen and read. Then ask and answer the questions.(Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi.)Click tại đây để nghe: a. How old is Thuy?b. What does she do?c. What's...
B. IN THE CITY (Trong thành phố) 1. Listen and read. Then answer the questions(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)Click tại đây để nghe: Minh lives in the city with his mother, father and sister.Their house is next to...
C. AROUND THE HOUSE 1. Listen and read Then ask and answer the questions.(Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi.)Click tại đây để nghe: Look at the house.In front of the house, there is a big yard.Behind the...