Unit 6: The young pioneers club – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền p…


Động danh từ (Gerunds)* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun* Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thê đứng đầu...
*   Để hỏi xin sự giúp đỡ cùa ai, em dùng các cấu trúc sau: Can/ Could you help me. please?-    Could you do me a favour?-    I need a favour. Can/ Could you..? * Để đáp lại, em có...
Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future*  Em hãy ôn lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại đơn ờ bài 1.*  Ở bài này, chúng ta học một cách dùng...
UNIT 6. THE YOUNG PIONEERS CLUBCâu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong- encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/(v): động viên, khuyến khích- blind /blaɪnd/(a): mù- citizenship /ˈsɪtɪzənʃɪp/(n): quyền công dân- handicapped /ˈhændikæpt/(a): tàn tật- businessman /ˈbɪznəsmæn/(n): thương gia- enroll /ɪnˈrəʊl/ (v): đăng kí vào...
GETTING STARTED.Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list. (Em hãy xác nhận những hoạt động mà Đoàn Thanh niên và Tình nguyện thành...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe:Secretary: Hello. May I help you?Nga: Good morning. I’m enrolling for the activities for this summer.Secretary: Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, please?Nga: Pham Mai...
SPEAK.Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy xem các cụm từ cho trong khung rồi luyện hội thoại với bạn em.) Asking for favorsResponding to favors Can/Could you help me, please?Could you do me...
LISTEN.Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)Click tại đây để nghe:  Children of our land (1)_____Let’s sing for (2) ______,Let’s sing for (3) ______.Let’s sing for the (4)______ between (5)______ and (6)_____Oh, children (7)______...
READ.Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.The Union was founded...
WRITE.1. Read the passage and complete the letter. (Em hãy đọc đoạn văn và hoàn thành bức thư được cho.)Hướng dẫn giải:Dear Linh,I'm glad to tell you that I'm going to have interesting activities.The Y&Y is (0) planning to help...
LANGUAGE FOCUS1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y&Y Spring activity program. (Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn Đội.)Dịch bài:a) Khi nào họ...