Unit 7: Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo


1. Read the following exchanges. Mark the stressed syllables. (Đọc các trao đổi sau. Đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)1. A: What's the film about?    B: It's about the future of the human race.2. A: What happens to...
1. Find in the word square the following words: humans, destruction, artificial, intelligence machines, robots, advanced, automated, algorithm. (Tìm trong ô vuông những từ sau đây: humans, destruction, artificial, intelligence machines, robots, advanced, automated, algorithm. )Đáp án:2. Complete the sentences...
1. Read the following text and choose the best answer to each question. (Đọc phần văn bản sau đây và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.)According to futurist Ray Kurzweil human civilisation will be unavoidably transformed...
1. Work in pairs. Match the questions with the answers. Then practise saying them aloud with a classmate. (Làm việc theo cặp. Nối câu hỏi với câu trả lời. Sau đó, thực hành đọc to với một người bạn cùng...
1. Read the following sentences and put them in the appropriate columns. (Đọc những câu sau đây và đặt chúng trong các cột thích hợp.)1. Simple A.I. applications are widely used in a variety of fields. các ứng dụng A.I. (đơn...