Unit 7: Cultural diversity – Đa dạng văn hoá


1. Look at the stress patterns of the sets of words below and practise saying them correctly.Nhìn vào các mẫu trọng âm của các từ bên dưới và thực hành nói cho đúng.in'crease (v)de'crease (v)per'fect (v)pre'sent (v) re'bel (v)con'trast (v)re'cord (v)'increase...
1. Find 12 words or phrases related to weddings in the word square. (Tìm 12 từ hoặc cụm từ liên quan đến đám cưới trong ô vuông.)Example: weddingĐáp án:2     Complete the questions about weddings in your culture with the correct...
1. Read a text about common wedding rituals in the USA and answer the questions that follow. (Đọc một văn bản về các nghi lễ cưới phổ biến ở Hoa Kỳ và trả lời những câu hỏi sau.)Common Wedding Rituals...
1. Work in groups / pairs. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm / cặp. Thảo luận các câu hỏi.)1. A horoscope is a prediction of a person's future based on the position of the stars and planets. Do read...
1. Use the prompts given to write questions about marriage customs in Viet Nam. Then write your answers in the space provided. (Sử dụng các hướng dẫn để viết câu hỏi về các phong tục hôn nhân tại Việt Nam....