Unit 7 : Economic Reforms – Cải Cách Kinh Tế


   GRAMMAR   Revision: Adverb clauses of Concession (Ôn:Mệnh đề trạng tứ chỉ nhượng bộ)   A. Liên từ (Conjunctions: Mệnh đề chỉ nhượng bộ thường được giới thiệu bởi: though, although,  even though.     e.g: Although he works very hard, he...
UNIT 7. ECONOMIC REFORMS[NHỮNG CẢI CÁCH KINH TẾ]- commitment /kə'mitmənt/ (n): sự cam kết- dissolve /di'zɔlv/ (v): giải tán, giải thể- domestic /də'mestik/ (a): nội địa, trong nước- drug /drʌg/ (n): ma tuý,thuốc ngủ⟹ drug-taker (n): người sử dụng ma tuý-...
READING❖ Before You Read (Trước khi đọc)Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)1. What can you see in the picture?2. Do you think that the people...
   SPEAKINGTask 1. Study the pictures and answer the following questions. (Nghiên cứu các hình và trả lời các câu hỏi sau.)1. What does each pair of pictures tell you?2. What changes can you see in each pair of pictures?3. What do...
LISTENING❖ Before You Listen (Trước khi nghe)Work in pairs. Discuss the question: “Do you think drug-taking should be banned? Why/ Why not?"(Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi: "Em nghĩ việc sử dụng ma túy phải được cấm không? Tại...
   WRITING(Bảng dưới đây trình bày những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Tango đã đạt được ở một số ngành kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Đọc thông tin trong bảng và thực...
LANGUAGE FOCUSPronunciaton: Strong and weak forms of auxiliaries(Ngữ âm: Âm mạnh và yếu của trợ từ)Tạm dịch: Đọc các cụm từ sau đây. Chú ý đến dạng nhấn mạnh và yếu của trợ động từ được phát âm.Listen and repeat (Nghe...