Unit 7: Further education – Giáo dục nâng cao


1. Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions. Thực hành hỏi những câu hỏi sau đây. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.1. Why do Vietnamese students...
1. Complete the following crossword puzzle.Giải câu đố ô chữ dưới đây.Across1. a specific ability to do something2. a student who is undertaking a college or university programme to get a first degree3. a pass of an examination or successful...
1    Read the following text about the Australian education system and fill each gap with a word from the box. Đọc văn bản sau đây về hệ thống giáo dục của Úc và điền vào mỗi khoảng cách với một...
1. Andy and Thu are discussing their preferences for different further education pathways. Put the lines ir their conversation in order.Andy và Thu đang thảo luận về sở thích của họ cho những con đường giáo dục khác nhau. Đặt...
1. You want to ask your study-abroad adviser for information. Write sentences, using the words and phrases given.Bạn muốn hỏi chuyên gia tư vấn du học của bạn để biết thông tin. Viết câu, sử dụng các từ và cụm...