Unit 7. How do you learn English?


UNIT 7. HOW DO YOU LEARN ENGLISH?Bài 7. Bạn học Tiếng Anh  như thế nào? A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the sentence stress (') on the words. Then say the sentences aloud(Đánh dấu trọng âm câu (') vào những từ....