Unit 7: How Do You Learn English?


1. Cách dùng động từ “like”a)  “like” trong câu ở dạng khẳng định-    Động từ "like" trong câu có nghĩa là “thích”, đi theo sau nó là danh từ hoặc một danh động từ. “like” đứng trước một danh từ...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại.)Click tại đây để nghe:a)   How often do you have English, Mai?I  have it four times a week.b)   Do you have English today?Yes, I do.c) How do you practise reading?I read English comic...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  What foreign language do you have at school?English. What about you, Akiko?b)  I have French.Oh, really?c)  And do you like English?Yes It's my favourite subject.d)  Why do you...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:’How do you 'practise 'speaking?I 'speak 'English 'every 'day.'How do you ‘practise 'reading?I 'read ‘English 'comic 'books.'How do you 'practise 'writing?I 'write 'emails to my 'friends.'Why do you 'learn 'English?Be'cause I...