Unit 7: My neighborhood – Láng giềng của tôi


LISTEN.Na is new to the neighborhood. She’s talking with Nam about what she going to do on the weekend. Look at the advertisement of "What is on this week?". (Na là người mới ở vùng này. Cô ấy đang nói...
READ.Click tại đây để nghe: A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and...
WRITE.Dịch bài:Chủ cửa hàng và cư dân đường Trần PhúHỌP BÀN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MỚINgày: 20 tháng 5                                   ...
Language Focus1. Match each verb to its past participle. (Em hãy ghép động từ với phân từ quá khứ của nó.)Hướng dẫn giải:2. Complete the expressions. Use for or since. (Hoàn thành các diễn đạt sau, dùng since hoặc for.)...
Thì hiện tại hoàn thành với for và since - Present perfect with for and since* Câu tạo:have/ has + Vpp* Cảch dùng:Thì hiện tại hoàn thành với for vả since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong...
So sánh tính từ ở bậc ngang bằng.* Dạng khẳng định:S + V + as + adj. + as.* Dạng phù định:S + V + not + so/ as + adj. + as.Vi dụ:-    Mai is as old as Nga. ...
UNIT 7. MY NEIGHBORHOODLáng giềng của tôi- discuss /dɪˈskʌs/(v): thảo luận- wet market (n): chợ cá tươi sống- situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n): tình huống- area /ˈeəriə/(n): vùng, khu vực- discount /ˈdɪskaʊnt/(n): sự giảm giá- pancake /ˈpænkeɪk/ (n): bánh bột mì- facility...
GETTING STARTED.Match the names of places found in a neighborhood with the pictures. (Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp.)Hướng dẫn giải:a. grocery storeb. stadiumc. wet marketd. drugstoree. hairdresser'sf. swimming poolTạm dịch:grocery store:...
LISTEN  AND READ.Click tại đây để nghe: Nam: Hi. My name's Nam.Na: Hello. Nice to meet you, Nam. I’m Na.Nam: Are you new around here?Na: Yes. We’ve been here since last week.Nam: I’m sure you’ll like this neighborhood.Na: I hope so....
SPEAK.1. Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện hội thoại với bạn em.)Clerk: Next, please!Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?Mrs. Kim: I’ m not sure....