Unit 7: Pollution – Ô nhiễm


UNIT 7. POLLUTIONÔ nhiễm1. affect (v) /əˈfekt/: làm ảnh hưởng2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển quảng cáo ngoài trời5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, gây ra7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh tả8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ ra9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: chất gây bẩn11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: cái nút...
A. NGỮ ÂM1. Viết các từ trong khung theo dạng chinh xác vào bảng theo dấu nhấn. Ooclassic Ooomedical, national, chemical, physical, classical, logical oOodramatic, athletic, artistic, historic, historical oOoogramatical, political ooOoscentific 2. Hoàn thành các câu với các từ...
A project on pollution (Một dự án về ô nhiễm)1. Listen and read(Nghe và đọc) Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Nick: Làng quê của bạn thật đẹp. Có nhiều cây, hoa và động vật.Mi: Đúng vậy, đó là tại sao mình thích...
Vocabulary (Từ vựng)1. Complete the table with appropriate verbs, nouns, and adjectives.(Hoàn thành bảng vời động từ thích hợp, danh từ và tính từ thích hợp.)Hướng dẫn giải: VerbNounAdjective to poison(1) poisonpoisonous (2) contaminatecontaminationcontaminantcontaminated to pollutepollution (3) pollutant(4) polluted to...
Grammar (Ngữ pháp)Conditional sentences - type 1 (Câu điều kiện - Loại 1)1. Put the verbs in brackets into the correct form.(Đặt những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức.)Hướng dẫn giải:1. recycle; will help2. won’t dump; fines3....
1. Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organisation is doing a survey on how much teanagers know about this type of pollution. Help answer the questions.(Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn...
Listening (Nghe)1. Describe what you see in the pictures and talk about the relationship between them.(Miêu tả những gì em xem trong hình và nói về mối quan hệ giữa chúng.)Click tại đây để nghe: Hướng dẫn giải:The first picture shows...
Vocabulary (Từ vựng)1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.(Hoàn thành các câu với hình thức đúng của những từ trong ngoặc đơn.)Hướng dẫn giải:(1) pollution           (2) contaminated              (3) death(4)   Poisonous(5) pollutantsTạm dịch:Tôi sống ở ngoại ô...
What would you do if...? (Bạn sẽ làm gì nếu...?)Hướng dẫn giải:I  would fine the company which dump industrial waste without procession. I would fine people who do bad things to environment: drop litter, deforestation, and dump waste into rivers......
Reading (Đọc)1. Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.(Làm theo cặp. Một trong các bạn...