Unit 7. Television – Vô tuyến truyền hình


PHONETICS1 Find the word with the different underlined sound. Say the words aloud.[ Tìm từ có âm được dạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên]Đáp án:1.D              2. A        ...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Choose the right word from the box for each definition.[ Chọn từ đúng từ trong khung cho mỗi định nghĩa]Đáp án:1. studioMột căn phòng nơi người ta quay phim các chương trình biểu diễn khác nhau là phim trường. 2. comedianMột...
SPEAKING1  Work with your friend. Form complete questions from the prompts. Practise asking and answering them.[Làm việc với bạn của em. Hình thành những câu hoàn chỉnh từ các từ gợi ý. Thực hành hỏi và trả lời chúng.]1. how/you/go/school/every...
READING1  Put sentences A-H in the right order. Then read it aloud.[ Đặt các câu A - H theo trật tự đúng. Sau đó đọc to lên]A. It keeps children from taking part in outdoor activities._1_ B. Television has its good side. C. It...
WRITING1 Use the conjunction at the end of each group to connect the sentences.[ Sử dụng các từ nối ở cuối mỗi nhóm để kết nối các câu lại]1. We turned to The Movie Channel. We wanted to watch Pinocchio. (because)2. You...